मलाई यहाँ कसरी लिइयो भनेर हेर्नको लागि म मध्ये केही