मेरो प्रेमी मेरो तंग नितम्ब मा कुकुर, शरारती टिप्पणी स्वागत छ