साँढेको जोडीले एउटी बेहुली पत्नीलाई आफूले चाहेको कुरा दिँदै पिट्दै