श्रीमतीलाई मेरो शरीरको अनुभूति मन पर्छ तर मेरो प्रतिक्रिया झनै मनपर्छ