त्यसपछि याकूबले आफ्नो ठूलो कालो चट्टान उनको योनी माथि ताने